Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về ngày đăng ký cuối cùng hưởng lãi trái phiếu CPD0914026.

* Tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính

* Tên trái phiếu: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 11/2009

* Mã trái phiếu: CPD0914026 * Mã ISIN: VNTD09140268

* Loại trái phiếu: Trái phiếu Chính phủ * Mệnh giá: 100,000 đồng

* Kỳ hạn: 5 năm * Lãi suất: 10.8%/năm

* Ngày phát hành: 18/12/2009 * Ngày đáo hạn: 18/12/2014

* Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu năm 2011

* Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2011

* Ngày bắt đầu giao dịch không hưởng lãi: 09/12/2011

* Ngày thanh toán lãi: 18/12/2011

* Ngày thực thanh toán: 19/12/2011

* Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 10,800 VND