Đây là những đơn vị có kết quả kinh doanh tốt nhất, đạt tốc độ tăng trưởng trên 10% trở lên.