VKSND tỉnh quyết định trả lại công dân một ký vàng nhưng cơ quan giữ vàng lại... lờ luôn!