(VH)- Đến nay đã có 2.400 lao động ở các huyện nghèo thuộc các tỉnh Điện Biên, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam đã đăng ký đi làm việc ở nước ngoài.

Sau khi sơ tuyển, các doanh nghiệp đã phối hợp với địa phương tổ chức đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và làm thủ tục cho hơn 1.500 người đi lao động ở ngoài nước.