Hỏi:

small_10043.jpg Xin hỏi, trường hợp chi phí ốm đau, thai sản mà công ty chi trả cho người lao động lớn hơn số tiền 2% tiền đóng bảo hiểm xã hội công ty được giữ lại thì giải quyết như thế nào hay cứ mỗi quý mới được quyết toán một lần? (Lê Hoài Anh, Lương Sơn, Hòa Bình) thế nào hay cứ mỗi quý mới được quyết toán một lần? (Lê Hoài Anh, Lương Sơn, Hòa Bình) Trả lời: Theo Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thì việc quyết toán chi trả chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của người sử dụng lao động với tổ chức bảo hiểm xã hội mỗi quý một lần. Trường hợp số tiền giải quyết nhỏ hơn số tiền được giữ lại thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả lại quỹ bảo hiểm xã hội số dư chênh lệch vào tháng đầu quý sau. Trường hợp số tiền chi trả chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động vượt nhiều so với số tiền được giữ lại trong quý, thì người sử dụng lao động chủ động quyết toán sớm hơn với tổ chức bảo hiểm xã hội.