Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương, lấy ngày 20/4 hàng năm là ngày “Thương hiệu Việt Nam’’.