Kết thúc năm 2007, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí đã đạt 6.055 tỷ đồng doanh thu...