24H.COM.VN - Cách thông thường nhất để mọi người háo hức với một năm mới là đặt ra các mục tiêu để phấn đấu và đó thường là mục tiêu tăng thêm lương, trợ cấp hoặc các lợi ích khác.