VinaCorp- Công ty cp Nam Dược (Mã CK: NDC) thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2011

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 19/04 sắp tới. Ngày 21/04 là ngày đăng ký cuối cùng. Thời gian tổ chức sẽ được thông báo trên giấy mời.