Năm 2008 và 20 năm kêu gọi đầu tư nước ngoài, 22 tỉnh phía Nam luôn đạt trên 50% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của cả nước.