Những chiếc máy tính bảng cũ vẫn hữu dụng theo một khía cạnh nào đó. Vì thế tại sao chúng ta không tìm cách tận dụng nó thay vì bỏ phí?