(CATP) Thực hiện chỉ đạo của CATP về công tác đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, 3 tháng đầu năm CA các quận huyện, phường xã đã chủ động phối hợp tổ chức 12.780 cuộc họp, tọa đàm ở khu dân cư,...