Thủ tướng yêu cầu tập trung huy động nguồn vốn khoảng 30.000 - 35.000 tỷ đồng, lập quỹ quay vòng cho một chu kỳ học 5 năm để cho HS-SV có hoàn cảnh khó khăn vay theo Quyết định số 157 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đưa tỷ lệ HS-SV được vay theo chương trình này đạt khoảng 30% số HS-SV theo học hàng năm