ND - Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay, phổ cập giáo dục trung học cơ sở (THCS) thực hiện được hơn bảy năm. Đến tháng 12-2007, có 38/64 tỉnh, thành phố được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS và trong 64 tỉnh, thành phố có 574/673 đơn vị cấp huyện, có 10 nghìn 230/10 nghìn 919 đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS.