(Danong.com) Có thể rất nhanh bạn sẽ tự chôn vùi mình trong hàng loạt những suy nghĩ không thỏa đáng và thất bại.