Nhằm tạo bước đột phá thay đổi tư duy, cung cách làm ăn cho các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho 5 DNNN thí điểm mô hình thuê tổng giám đốc.