Đây là một nội dung cơ bản trong Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội giai đoạn 2009-2015 của Bộ Xây dựng trình Chính phủ ngày 29.9.