Để đáp ứng những nhu cầu khắc nghiệt, làng xe thế giới đã chứng kiến nhiều kỷ lục về tốc độ, kích thước.

Minh Anh - Khương Nha - Lê Phát