Chỉ được hỗ trợ di dời ra chợ tạm và chưa biết số phận ra sao sau khi có chợ mới.