Những năm qua thế mạnh của thị trường nội địa chưa được khai thác, bởi hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) thị trường nội địa còn một số mặt bất cập. Nhằm tháo gỡ đầu ra cho các doanh nghiệp, các chu...