(VEN) - 513,51ha, 16 CCN đã đi vào hoạt động. Tổng số dự án đầu tư vào CCN còn hiệu lực là 153 dự án, trong đó, 104 dự án đã đi vào hoạt động, hơn 5.000 lao động nông thôn đã được giải quyết việc làm.

Việc đầu tư cơ sở hạ tầng CCN trên địa bàn tỉnh khá khó khăn, hiện chỉ có 9 CCN được hỗ trợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh thì cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ. Các CCN còn lại có hạ tầng dùng chung do các DN thuê đất sản xuất kinh doanh tự đầu tư theo quy hoạch, tuy nhiên vẫn đang ở giai đoạn thu hút đầu tư nên hạ tầng rất kém.

Để thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng CCN, Sở Công Thương Hà Nam đã và đang thực hiện 7 giải pháp: Vận động các DN chấp hành quy định của pháp luật trong đầu tư, sản xuất kinh doanh; phổ biến các văn bản liên qua đến CCN; xây dựng, mở rộng phát triển CCN theo đúng quy hoạch, đảm bảo hiệu quả; giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình phát triển CCN; kiện toàn bộ máy quản lý CCN; tích cực triển khai sử dụng phần mềm nâng cao năng lực quản lý CCN, đảm bảo hiệu quả; thực hiện tốt Quy chế quản lý CCN theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

Việt Nga