Nhiều người thích làm việc vất vả bất kể thời gian. Họ có thể rất thành công, nhưng cái giá phải trả chính là sức khỏe và những thói quen không tốt của việc nghiện công việc