Năm 2008, ngân sách nhà nước dành cho chương trình phòng chống lao là 70 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2007.