Đây là kết quả trưng cầu dân ý vừa được Quĩ “Dư luận xã hội” Nga tiến hành