VH- Đây là dự án được Ngân hàng Thế giới tài trợ với tổng vốn ODA 65,26 triệu USD, Chính phủ Việt Nam góp vốn đối ứng 3,4 triệu USD và 10,37 triệu USD lấy từ nguồn vốn tư nhân.

Dự án được triển khai trong 6 năm (2010-2015) tại 12 tỉnh, với 3 phần: Hỗ trợ sản xuất chăn nuôi nông hộ và gắn kết thị trường; tăng cường năng lực dịch vụ khuyến nông chăn nuôi và thú y; quản lý dự án và giám sát, đánh giá. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các hộ chăn nuôi thông qua việc nâng cao năng suất, chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo hướng chăn nuôi sạch “từ trang trại đến bàn ăn”. P.N.G