Tính đến nay đã có 87 mẫu sữa và các sản phẩm liên quan được công nhận là an toàn...