ACB cho biết việc giảm hạn mức là theo khuyến cáo của Ngân hàng Nhà nước về tăng trưởng tín dụng...