Tài liệu đính kèm: ACB: Nghị quyết Hội đồng quản trị