Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Bê tông ly tâm An Giang, Sở GDCK Hà Nội thông báo như sau:

1. Tên người thực hiện giao dịch: Tăng Bá Vương 2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Giám đốc kỹ thuật 3. Mã chứng khoán giao dịch: ACE 4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.301 CP 5. Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.011 C 6. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 4.290CP 7. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 04/01/2010 đến ngày 29/01/2010 Theo HNX Các tin liên quan ACE: Giám đốc Kỹ thuật đăng ký bán 8.301 cổ phiếu từ ngày 4/1