Bà Vương Ngọc Yến, vợ ông Trần Phan Đức - Ủy viên HĐQT CTCP Bê tông Ly tâm An Giang (ACE) đăng ký bán 29,000 cp từ ngày 05/03 đến 04/04 để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vương Ngọc Yến
- Mã chứng khoán: ACE
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 49,023 CP (tỷ lệ 1.85%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Phan Đức
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 69,000 CP (tỷ lệ 2.6%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 29,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/03/2014
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/04/2014.

HNX