VinaCorp - Giao dịch từ ngày 09/3/2011 đến ngày 28/03/2011.

CTCP Sơn Á Đông (ADP) vừa công bố kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ. Theo đó, ông Trần Bửu Trí - Thành viên HĐQT Công ty đã mua được 12.856 cổ phiếu tương đương với 42,85% tổng số cổ phiếu chào mua trong thời gian từ ngày 09/3/2011 đến ngày 28/03/2011. Công ty cho biết, lý do không mua hết số cổ phiếu đăng ký không được công bố. Sau giao dịch ông Trí nắm giữ 321.076 cổ phiếu ADP, chiếm 6,42% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.