Tài liệu đính kèm: AGF: Công bố thông tin liên quan đến thành viên Ban Giám đốc