Dư nợ hiện nay của chương trình cho vay xây dựng nông thôn mới của Agribank là 35.885 tỷ đồng.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tính từ năm 2011, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) đã triển khai việc cho vay thí điểm ở 11 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới và từ tháng 4/2012 tiến hành cho vay trên diện rộng trong toàn quốc.

Đến nay, Agribank đã mở rộng cho vay lên 2.279 xã xây dựng nông thôn mới, tổng doanh số cho vay từ khi triển khai đến nay là 69.598 tỷ đồng với tổng số khách hàng được vay là 495.849 khách hàng; dư nợ hiện nay là 35.885 tỷ đồng của 410.946 khách hàng.

Agribank mở rộng cho vay phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn như điện, đường, trường, trạm, vệ sinh môi trường…

Nguồn Dân Việt