(CafeF) - Khủng hoảng tài chính đã tàn phá hệ thống điều tiết của ngành tài chính các nước. > Alan Greenspan : ”Khủng hoảng vượt quá tưởng tượng của tôi” / Alan Greenspan:”Chính phủ Mỹ nên quốc hữu hóa ngân hàng” / Alan Greenspan: “FED không gây ra bong bóng nhà đất Mỹ”