Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Biên Cương Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Người có liên quan Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Phạm Việt Tấn Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng Mã Chứng khoán giao dịch: AMV Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 20.000 CP Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 15.000 CP Số lượng cổ phiếu đã bán: 17.000 CP Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.000 CP Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 7/1/2010 đến ngày 7/2/2010.