Nam giới thường thích vận động thân thể vào mỗi buổi sáng, nhất là môn chạy đường xa.