Ngay sau khi cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được triển khai trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, báo Quân đội nhân dân đã mở chuyên mục "Từ suy nghĩ đến việc làm"...