Tưởng gì, hóa ra ra khỏi hội độc thân lại vào... hội Người già cô đơn.