Các nhà hoạt động vì môi trường tại Anh đã “mở một mặt trận mới” chống kế hoạch mở rộng sân bay Heathrow bằng cách mua đất nằm trong khu vực dự kiến trở thành đường băng thứ ba của sân bay này