Đã có gần 500 tác giả gửi 8.000 ảnh dự thi Vì bình yên cuộc sống, Ban tổ chức xin giới thiệu một số bức của tác giả Đinh Thanh Đức (Hà Nội). Gần 8.000 ảnh dự thi Vì bình yên cuộc sống năm 2016

Anh dep du thi Vi binh yen cuoc song nam 2016 tuan thu 35 - Anh 1

Anh dep du thi Vi binh yen cuoc song nam 2016 tuan thu 35 - Anh 2

Anh dep du thi Vi binh yen cuoc song nam 2016 tuan thu 35 - Anh 3

Anh dep du thi Vi binh yen cuoc song nam 2016 tuan thu 35 - Anh 4

Anh dep du thi Vi binh yen cuoc song nam 2016 tuan thu 35 - Anh 5

Anh dep du thi Vi binh yen cuoc song nam 2016 tuan thu 35 - Anh 6

Anh dep du thi Vi binh yen cuoc song nam 2016 tuan thu 35 - Anh 7

Anh dep du thi Vi binh yen cuoc song nam 2016 tuan thu 35 - Anh 8

Anh dep du thi Vi binh yen cuoc song nam 2016 tuan thu 35 - Anh 9

Anh dep du thi Vi binh yen cuoc song nam 2016 tuan thu 35 - Anh 10

Anh dep du thi Vi binh yen cuoc song nam 2016 tuan thu 35 - Anh 11

BTC