Bộ Tài chính và Ngân hàng Anh, đã thảo luận để tìm giải pháp cứu B&B khỏi những khoản nợ khổng lồ do chịu ảnh hưởng từ sự đóng băng của thị trường địa ốc.