Phụ nữ rất thích mùa hè, vì mùa hè là mùa "khoe" được đủ thứ, ví dụ như... mốt.