Ngày 26.2, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 07 quy định về lãi suất cho vay bằng đồng VN theo lãi suất thỏa thuận của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

Theo đó các tổ chức tín dụng được phép thỏa thuận lãi suất cho vay trung, dài hạn đối với khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đầu tư phát triển. Đồng thời, các tổ chức tín dụng thỏa thuận lãi suất cho vay trong cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn để trực tiếp phục vụ đời sống của cá nhân và hộ gia đình, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng. Cụ thể cho vay để sửa chữa nhà và mua nhà để ở mà nguồn trả nợ bằng tiền lương của khách hàng vay; mua phương tiện đi lại; chi phí học tập và chữa bệnh; mua đồ dùng và trang thiết bị gia đình; chi phí hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; cho vay theo phương thức thấu chi tài khoản cá nhân; cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký.