Theo thông tin từ Công ty chứng khoán APEC (APS – Upcom), Hội đồng quản trị công ty đã thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2009 thành: doanh thu 90 tỷ và lợi nhuận sau thuế 20 tỷ.