Sở GDCK Hà Nội quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của CTCP Xuất nhập khẩu Hàng không với mã cổ phiếu ARM.

- Tên chứng khoán: CTCP Xuất nhập khẩu Hàng không - Mã chứng khoán: ARM - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10,000 đồng (Mười nghìn đồng) - Số lượng chứng khoán niêm yết: 2,592,740 cổ phiếu - Giá trị chứng khoán niêm yết: 25,927,400,000 đồng