Hiện nay, Ban Tổ chức Đại hội đã lên danh sách tổ chức 18 môn thi đấu với 206 nội dung.