Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh an Giang:

Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch: Lê Quốc Hưng Mã chứng khoán giao dịch: ASM Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 560.000 cổ phiếu (5,649%) Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 323.880 cổ phiếu Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 883.880 cổ phiếu (8,916%) Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ cổ phần nắm giữ Thời gian thực hiện giao dịch làm thay đổi sở hữu: ngày 07/05/2010 đến ngày 25/05/2010