Tài liệu đính kèm: ASM: Thông báo ngày tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010