24H.COM.VN - Cảnh 1:Khám bệnh xong bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ: