(Toquoc) – Với người châu Á, hoặc là đúng giờ, hoặc là "giờ cao su", tùy tập quán hoặc giao thông công cộng.